Verkkosivuston suunnittelu- ja ylläpitosopimus

32.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Verkkosivuston suunnittelu- ja ylläpitosopimus

Verkkosivustoprojektit ovat ajankohtaisia monissa yrityksissä. Hyvä sopimus ennaltaehkäisee ristiriitojen syntymistä, kuvaa selkeästi suunnittelun kohteen ja sen laatuvaatimukset sekä osapuolten roolit projektissa. Asiakkaan intressissä on sopia samalla ylläpidosta.

Verkkosivuprojektin kannalta tärkein sopimus on verkkosivuston suunnittelu- ja toimitussopimus. Se on palvelusopimus, jossa määritellään suunniteltavan sivuston vaatimusmäärittelyt ja osapuolten vastuut ja velvoitteet sivuston suunnittelussa. Molempien osapuolten vastuiden ja velvoitteiden määrittely on tärkeää. Sopimuksessa voidaan myös määritellä asiat ja palvelut jotka eivät kuulu projektiin. Toimitussopimus on usein voimassa määräaikaisesti kunnes osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa – asiakkaan intressissä voi olla sisällyttää sopimukseen irtisanomismahdollisuus.

Verkkosivuston pysyminen toimivana edellyttää, että sitä päivitetään ja siinä esiintyviä toiminnallisuusvirheitä korjataan. Tästä syystä asiakkaan intressissä voi olla sopia samalla ylläpitopalveluista. Muun muassa tietoturvasyistä asiakkaan tulee varmistaa, että verkkosivustolle asennetaan aina uudet päivitykset kun sellaisia tulee saataville. Yleensä nämäkin palvelut kannattaa hankkia kumppanilta. Ylläpitopalvelut sovitaan usein kuukausimaksullisiksi palveluiksi ja palvelut ovat irtisanottavissa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen.

Projektissa voi olla hyvä huomioida myös 25.5.2018 voimaantuleva EU:n tietosuoja-asetus ja sen edellyttämät ehdot rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisiin sopimuksiin. Verkkosivuston toimittaja tai ylläpitäjä saattaa täyttää henkilötietojen käsittelijän tunnusmerkistön, jolloin tietosuojaehdoista on hyvä sopia osapuolten välillä.


Lakiuksen verkkosivuston suunnittelu ja -ylläpitopalvelusopimuksen sisältö

Sopimus sisältää muun muassa seuraavat ehdot:

 • Osapuolet. Määrittele selkeästi sopimuksen osapuolena olevat yritykset.
 • Tausta ja tavoitteet. Tarkoituksen kuvaaminen on tärkeää, sillä se auttaa selventämään sopimuksen sisällön keskeiset seikat molemmille osapuolille, auttaa tulkitsemaan muita sopimusehtoja ja täydentämään mahdollisia “sopimusaukkoja”.
 • Toimittajan yleiset velvoitteet. Toimitussopimukseen kirjataan yleensä verkkosivuston toimittajan yleiset velvollisuudet ja palvelusisältöliitteeseen spesifit projektikohtaiset tehtävät. Yleisissä velvoitteissa voidaan ottaa kantaa mm. siihen, kumpi osapuoli toimii projektinhallintavastuussa ja kuuluuko esimerkiksi ylläpitopalvelut ja hosting-palvelut toimittajan palveluiden piiriin. Yleisiin velvoitteisiin voidaan myös kirjata toimittajan raportointi- ja dokumentointivelvoitteita.
 • Asiakkaan yleiset velvoitteet. Asiakkaan vastuulla on toimituksessa usein muutakin kuin vain laskujen maksaminen. Yleensä sopimuksessa määritellään vähintään yleinen myötävaikutusvelvollisuus, tarkempina tehtävinä esimerkiksi tavoitteiden ja kohderyhmän määrittelyä, keskeisten toiminnallisuuksien kuvaamista sekä brändiohjeiden toimittamista. Asiakkaan vastuulla saattaa olla myös sisällön syöttäminen sivustolle ja sisällön ylläpito.
 • Takuu. Vähintäänkin lyhyt takuuaika on hyvä sopia sivustolle, joka tulee voimaan julkaisusta ja jonka aikana toimittaja sitoutuu korjaamaan veloituksetta sivustolla ilmenevät virheet ja toiminnallisuushäiriöt.
 • Toimituksen sisältö, laajuus ja hinnat. Kappaleessa usein viitataan sopimusliitteen kuvauksiin ja todetaan myös se, että toimittajalla ei ole muita velvoitteita kuin ne, mitä sopimuksessa määritelty. Erityisesti toimittajan intressissä on selkeästi rajata sopimusvelvoitteet. Toimitusprojektin hinnat määritellään liitteessä 1.
 • Maksuehdot. Isommissa projekteissa laskutuus voidaan jakaa maksuposteihin, joka noudattelee jollain tavalla projektin valmistumisastetta tai osatoimituksia. Maksuehdot voi kuvata liitteessä 1.
 • Muutostenhallinta. Sopimuksessa on syytä selventää, että muutokset sopimuksiin, vaatimusmäärittelyihin tai palvelusisältöihin edellyttää yhteistä sopimista. Samalla tulee sitten sopia muutosten vaikutuksista hintoihin, toimitusaikoihin ja muihin ehtoihin.
 • Immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet ovat toimitussopimuksen keskeisiä ehtoja. Lain lähtökohta on se, että immateriaalioikeudet syntyvät aina tekijälle. Asiakkaan intressissä olisi siirtää omistusoikeus työn tuloksiin sekä oikeus muokata aineistoja ja edelleen luovuttaa niitä. Mikäli aineistoihin sisältyy toimittajan aiemmin luomia elementtejä, näiden osalta tulisi saada vähintäänkin riittävän laaja käyttöoikeus. Eli sopimuksessa voidaan käsitellä eri tavalla eri aikoina syntyneitä immateriaalioikeuksia (ennen/jälkeen sopimuksen syntymisen). Lisäksi voidaan ottaa kantaa siihen, milloin oikeudet siirtyvät toiselle osapuolelle.
 • Vastuu immateriaalioikeusloukkauksista. Erityisesti asiakkaan intressissä on varmistaa, että toimittaja sitoutuu siihen, että sen työn tulokset ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia. Tämä on tärkeää esimerkiksi sivuston sisällön, kuten kuvien, tekstien ja graafisten elementtien kannalta.
 • Salassapitovelvollisuus. Sivuston suunnittelun taustalla voi olla merkittäviä bisnesoivalluksia ja asiakkaan liikesalaisuuksia. Nämä tulee turvata riittävin salassapitovelvoittein. Myös toimittaja saattaa haluta suojata omia suunnitteluperiaatteitaan.
 • Voimassaoloehdot. Voimassaoloehdot on usein toimitussopimuksessa porrastettuja ja voivat olla toisistaan poikkeavia projektin, ylläpitopalvelujen ja hosting-palvelujen osalta. Toimitusprojekti voi olla määräaikaisena voimassa kunnes osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa (asiakkaan intressissä voisi olla sisällyttää jokin irtisanomisehto) ja ylläpitopalveluiden osalta sopimus tulee voimaan julkaisuhetkenä ja pysyy voimassa esimerkiksi 1 kk:n irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimuksen päättymistilanteiden kannalta toimittajalle tulisi määritellä myötävaikutusvelvollisuus, joka mahdollistaa palveluiden siirtämisen toiselle palveluidentarjoajalle.
 • Vastuunrajaukset. Tämä on tärkeä kappale erityisesti toimittajan kannalta. Ilman vastuunrajausta sovelletaan täyden korvauksen periaatetta, eli sopimusrikkomustilanteessa sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan todellisen aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Eli erityisesti toimittajan intressissä on rajata enimmäisvastuu esimerkiksi asiakkaan maksamaan arvonlisäverottomaan hintaan (tai tiettyyn prosenttiosuuteen hinnasta). Lisäksi toimeksisaajan intressissä on rajata tiettyjä vahinkoja kokonaan vastuun ulkopuolelle, tällaisia ovat erityisesti vaikeasti arvioitavat ja ennakoitavat välilliset vahingot.
 • Liite 1: toimitusprojektin palvelusisällöt ja vaatimusmäärittelyt. Palvelusisältöliite on varmasti sopimuksen tärkein asiakirja. Vaatimusmäärittelyosiossa voidaan mm. määritellä sivuston teknisiä vaatimuksia, kuten mobiilikäyttöliittymä, enimmäissivukoko ja sivuston enimmäislatausaika. Eli sopimuksessa olisi hyvä määritellä toimittajan vastuulle teknistä hakukoneoptimointia. Sisällöllinen optimointi voi olla taas asiakkaan vastuulla. Vaatimusmäärittelyyn voidaan myös sisällyttää ostajapersoonan ja käyttäjätarinoiden (user stories) kuvauksia. Tärkeätä on selkeästi määritellä myös mitkä tehtävät ovat toimittajan ja mitkä asiakkaan vastuulla. Liitteessä voidaan myös kuvata projektin toteutusmallia, varsinkin esimerkiksi jos se suoritetaan ketteriä menetelmiä käyttäen.
 • Liite 2: ylläpitopalvelut. Varsinkin asiakkaan intressissä on jo toimitussopimuksen yhteydessä sopia ylläpitopalveluista sopimuksen liitteenä. Palvelut voidaan speksata ja niille voidaan määritellä kuukausimaksu. Hyvä tapa on määritellä ylläpitopalvelun palvelusisällöt ja tietty tuntimäärä, jonka toimittaja sitoutuu kuukausittain tekemään ylläpitopalvelua. Toimittajan tulisi myös raportoida kuukausiylläpidon tehtävänsä ja mikäli tunteja jää käyttämättä, ne voidaan siirtää seuraaville kuukausille.
 • Liite 3: tietosuojaehdot. Koska sivuston ylläpidon kannalta ylläpitopalvelun ja hosting-palvelun tarjoaja saattavat täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelijän tunnusmerkistön. Tämä arvio tulee tehdä tapauskohtaisesti ja tarvittaessa kirjallisesti sopia asetuksen edellyttämistä tietosuojaehdoista. Tämä voidaan tehdä toimitussopimuksen liitteen muodossa.

Ostaessasi verkkosivuston suunnitelu- ja ylläpitosopimuksen saat:

 • Asiakirjamallin. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva word-muotoinen suomenkielinen sopimusmalli, jota voit käyttää sopiessasi verkkosivuston suunnitelu- ja toimitusprojektista sekä verkkosivuston ylläpidosta. Sopimuksen liitteenä on valmiit asiakirjapohjat (1) palvelusisältöjen ja vaatimusmäärittelyjen kuvaukselle, (2) ylläpitopalveluille, ja (3) tietosuojaehdoista sopimiselle.

Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit